ประกาศ  
 

 “ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จะดำเนินการออกใบอนุญาต มอก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก

โดย ผู้รับใบอนุญาตสามารถสั่งพิมพ์ใบอนุญาต ฯ ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-license

เนื่องจากเป็นใบอนุญาตแบบอิเล็คทรอนิกส์จึงขอยกเลิกการมารับใบอนุญาตที่สำนักงานและการส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์”

 
   ประกาศ: 16 พ.ย. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 แบบที่เปิดให้บริการในระบบ e-License มีดังนี้