1. ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ e-License ของ สมอ. จะต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลการลงทะเบียน จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการเข้าใช้งาน และแจ้งกลับไปยัง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้

3. ผู้ใช้งานจะต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) ที่มีความปลอดภัยสูง และต้องรักษาความลับของรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นอย่างดี ตลอดจน ไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของตน

4. ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง และ/หรือ จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต